تجهیزات کارخانجات سیمان

سازنده تمامی دستگاههای مورد نیاز در خطوط سیمان تجهیزات کارخانجات سیمان این شرکت در بخش ساخت تجهیزات کارخانجات سیمان نسبت به ساخت انواع تجهیزات در پروژه های مختلف به شرح : ذیل اقدام به همکاری نموده است :ساخت تجهیزات سیلوهای مواد خام، سیمان و تغذیه کوره

Air Lift - Air Slide (open , close) - Control Bin ,Expansion Vessel - Elevator - Distributor - Diverter Gate - Support - Chute - Duct - Bin - Hopper - Valve

:ساخت انواع تجهیزات انتقال مواد شامل

Air Lift - Air Slide - Elevator - Screw Conveyor, Belt Conveyor - Pan Conveyor and Feeder, Rotary Feeder ,

:ساخت انواع سیستمهای فیلتراسیون و خطوط غبارگیری

Bag Filter (Pulse Jet) - Electro Filter - Cyclone, Rotary Air Lock...

ساخت انواع فن های سانتریفیوژ و رادیال و

.این شرکت در حال حاضر ظرفیت ساخت 1500 تن تجهیزات مختلف کارخانجات سیمان را در سال دارا میباشد

:پروژه های انجام شده در بخش کارخانجات سیمان

پروژه سیمان کویر کاشان: جمعاً حدود 450 تن ساخت تجهیزات کارفرما شرکت طرحهای صنعتی ایران

ساخت تجهیزات سیلوهای مواد خام شامل

اراسلایدهای کف و سقف سیلوها وآسیاب مواد خام و خطوط انتقال به همراه تقسیم کننده ها و منحرف کننده های خطوط انتقال مربوطه، ارلیفت و الواتور سایز 630 جهت تغذیه سیلوها و بین تغذیه کوره، بین فلزی تغذیه کوره به ظرفیت 90 متر مکعب ، اسلاید گیتهای DN350 وDN500 ، Expansion Vessel SIZEI IBAU , STEP سایز 300 الی 500،دریچه های تنظیم فشار داخل سیلو، انواع شوت، داکت، هاپر،ساپورت،تبدیل و..........طرح شرکت
کارفرما شرکت طراحی صنعتی ایران

ساخت تجهیزات سیلوهای سیمان شامل

اراسلایدهای کف و سقف سیلوها و خطوط انتقال به همراه تقسیم کننده ها و منحرف کننده های خطوط انتقال مربوطه، الواتورهای سایز 630 جهت تغذیه سیلوهای ، سیمان، الواتورهای سایز 315/630/800، مربوط به آسیابهای سیمان مدار باز و مدار بسته و بارگیرخانه، اسکروکانوایرهای سایز 300/400/500، مربوط به خطوط انتقال مواد، اسلاید گیتهای سایز 300الی 500 ، دریچه های تنظیم فشار، بینهای داخل سیلوهای سیمان، فنهای فشار بالا، شوتهای خروجی تجهیزات با لاینرهای ضد سایش ، انواع شوت، داکت،ساپورت و........... طرح شرکت IBAU , STEP

پروژه سیمان فیوز کوه و فارس نو

جمعاً حدود 250 تن ساخت تجهیزات
کارفرما شرکت طرحهای صنعتی ایران

ساخت تجهیزات سیلوهای مواد خام شامل

اراسلایدهای کف و سقف سیلوها وآسیاب مواد خام و خطوط انتقال به همراه تقسیم کننده ها و منحرف کننده های خطوط انتقال مربوطه، ایرلیفت ، بینهای فلزی تغذیه کوره به ظرفیت 90 و 120 متر مکعب، اسلاید گیتهای سایز 300 الی 500،دریچه های تنظیم فشار، انواع شوت، داکت، DN350, Expansion Vessel SIZE I,III IBAU, STEP تبدیل و............ طرح شرکت

پروژه سیمان خاکستری ساوه

جمعاً حدود 300 تن ساخت تجهیزات
کارفرما شرکت سیمان ساوه
و اراسلایدهای خطوط انتقال به همراه تقسیم کننده ها، منحرف کننده ها وخروجی ها 800 ساخت الواتورهای سایز طرح شرکت
(silencer) ساخت حدود200 تن داکتهای غبارگیرشامل کلیه داکتهای ارتباطی بین فن و فیلترو صداگیرها
Part Mechanic , F.L.S و خطوط غبارگیری کلیه تجهیزات و ماشین آلات خط تولید. طرح شرکت

:پروژه سیمان لار سبزوار

جمعاً حدود 500 تن ساخت تجهیزات
کارفرما شرکت طراحی صنعتی ایران
ساخت کلیه تجهیزات سیلوهای مواد خام و سیلوهای سیمان شامل: اراسلایدهای کف و سقف سیلوها و خطوط انتقال به همراه تقسیم کننده ها و منحرف کننده های خطوط انتقال مربوطه ، بین تغذیه کوره به IBAU ظرفیت 90 متر مکعب ، بین ها و هاپر های داخل سیلوها ، اسلاید گیتها ، دریچه های تنظیم فشار، انواع شوت، داکت، ساپورت و...........طرح شرکت ساخت الواتورهای بین تغذیه کوره، پری هیتر، سیلوهای مواد، سیلوهای سیمان، آسیاب مواد، آسیاب سیمان، بگ هاووس، بین گچ ،بارگیرخانه ، جمعاً چهارده دستگاه از سایز 315 الی 800 طرح شرکتهای BEUMER,AMUND,H&B ساخت اسکروکانوایرهای تغذیه الواتور سیلوی نرمه، زیر بگ هاووس، زیر سیلوی نرمه، زیر الکترو فیلترها، زیر بگ فیلترها و بارگیر خانه جمعاً یازده دستگاه از سایز 300 الی 5000 طرح شرکتهای IID

پروژه سیمان پیوند گلستان

جمعاً حدود 200 تن ساخت تجهیزات
کارفرما شرکت طراحی صنعتی ایران

ساخت کلیه تجهیزات سیلوهای مواد خام و سیلوهای سیمان شامل

اراسلایدهای کف و سقف سیلوها و خطوط انتقال به همراه تقسیم کننده ها و منحرف کننده های خطوط انتقال مربوطه،بین تغذیه کوره به ظرفیت IBAU 90 مترمکعب، بین ها وهاپرهای داخل سیلوها، اسلاید گیتها ، دریچه های تنظیم فشار، انواع شوت، داکت، ساپورت و.............. طرح شرکت
IBAU گیتها، دریچه های تنظیم فشار، انواع شوت، داکت، ساپورت و......... طرح شرکت
H&B, AMUNDساخت چهار دستگاه الواتورهای بین تغذیه کوره و بارگیرخانه به سایزهای 500 و 800 طرح شرکتهای
لازم به توضیح است موارد فوق به ترتیب پروژهایی مبباشند که از سال 1382 تا کنون در این واحد صنعتی انجام پذیرفته و یا در حال انجام میباش
همچنین شرحی از پروژهای دیگری که قبل تر در واحدهای صنعتی دیگر انجام گرفته و تجربه مدیریتی و اجرایی آن وجود دارد به ترتیب و به شرح ذیل ارائه میگردد

سیمان داراب

نوارقاله های استاکر، ریکلایمر، سنگ شکن، گچ شکن، بارگیرخانه و...، بگ فیلتر دپارتمانهای آسیاب سیمان، سیلوها ..... بارگیخانه و

سیمان هگمتان

دپارتمان گچ شامل اپرون فیدرگچ، الواتورگچ، نوارنقاله زیر گچ شکن و تغذیه بینهای گچ و کلینکر

سیمان بوشهر

تجهیزات سیلوهای مواد خام و سیمان